ประกาศจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.รัตนโกสินทร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.รัตนโกสินทร์
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1
“การยกระดับงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” (Increasing Research to Sustainable Economic and Society)
ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 (June 26-28,2019)
ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร (The Royal River Hotel Bangkok Thailand)
ลงทะเบียนส่งบทความ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมhttps://rmutrcon.rmutr.ac.th/welcome/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 441 6059-60 ต่อ 2424-2425