บุคลากรประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต

อาจารย์วิชัย พุ่มจันทร์

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต

Email: wichai.poo@rmutr.ac.th

ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ พรพุฒิศิริ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต

Email: natthasak.por@rmutr.ac.th

ผศ.จิณกมล ลุยจันทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต

Email: jinkamon.lui@rmutr.ac.th

ผศ.พงศกร หลีตระกูล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต

Email: pongsakorn.lee@rmutr.ac.th

ผศ.เฉลิมพล คล้ายนิล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต

Email: chalermpol1@hotmail.com

ผศ.พิสิทธิ์ เมืองน้อย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต

Email: Phisith.mua@rmutr.ac.th

ดร.ปริญญา กวีกิจบัณฑิต

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต

Email: parinya.kaw@rmutr.ac.th

ผศ.ดร.นิวัฒน์ มูเก็ม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต

Email: niwat.moo@rmutr.ac.th

ผศ.ประสาน แสงเขียว

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต

Email: Prasan.san@rmutr.ac.th

ผศ.ดร.อุไรวรรณ พงสา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต

Email: uraiwan.pon@rmutr.ac.th

ผศ.อรจิตร แจ่มแสง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต

Email: orajit.pra@rmutr.ac.th

ผศ.ทวี หมัดส๊ะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต

Email: tavee.mad@rmutr.com

ผศ.ปิยะวรรณ สูนาสวน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต

Email: piyawan.sun@rmutr.ac.th

อาจารย์ภูเมศวร์ แสงระยับ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต

Email: phoometh.ie@gmail.com

ดร.ภาสุรีย์ ล้ำสกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต

Email: pasuree.lum@rmutr.ac.th

นายจิรวัฒน์ จิระชาติวงชัย

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต

Email: jirayu.khu@rmutr.ac.th

นายวัชระพร สำมณี

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต

Email: watcharapornsom220@gmail.com