บุคลากรประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์ทวี หมัดส๊ะ

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

โทรศัพท์: 032-618500 ต่อ 4730  |  Email: tavee.mad@rmutr.com / tavee_rmut_r@hotmail.com

อาจารย์ ดร.ปริญญา กวีกิจบัณฑิต

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

โทรศัพท์: 032-618500 ต่อ 4730  |  Email: parinya.kaw@rmutr.ac.th / parinya.kawiet@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ มูเก็ม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

โทรศัพท์: 032-618500 ต่อ 4730  |  Email: niwat.moo@rmutr.ac.th / niwat_ie@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาน แสงเขียว

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

โทรศัพท์: 032-618500 ต่อ 4730  |  Email: prasan.san@rmutr.ac.th / prasan.san@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ พงสา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

โทรศัพท์: 032-618500 ต่อ 4730  |  Email: uraiwan.pon@rmutr.ac.th / ur_pongsa@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรจิตร แจ่มแสง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

โทรศัพท์: 032-618500 ต่อ 4730  |  Email: orajit.pra@rmutr.ac.th / nid_orajit@hotmail.com

อาจารย์ปิยะวรรณ สูนาสวน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

โทรศัพท์: 032-618500 ต่อ 4730  |  Email: 

อาจารย์ภูเมศวร์ แสงระยับ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

โทรศัพท์: 032-618500 ต่อ 4730  |  Email: phoometh.ie@gmail.com

อาจารย์ ดร.ภาสุรีย์ ล้ำสกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

โทรศัพท์: 032-618500 ต่อ 4730  |  Email: 

นายจิรายุ ครือเครือ

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชา

โทรศัพท์: 032-618500 ต่อ 4730  |  Email: jirayu.khu@rmutr.ac.th/hang_xl@hotmail.co.th