ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัฒน์ มูเก็ม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

การศึกษา

  • วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความสนใจ/ความเชี่ยวชาญ

  • Design and Analysis of Experiments, Advanced Statistics.
  • Joining of Materials (Welding, Soldering and Brazing).
  • Non-Traditional Manufacturing Processes.

การติดต่อ

โทรศัพท์: 032-618500 ต่อ 4730 

Email: niwat.moo@rmutr.ac.th / niwat_ie@hotmail.com