นายภูเมศวร์ แสงระยับ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

การศึกษา

  • อส.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความสนใจ/ความเชี่ยวชาญ

  • Joining of Materials (Welding and Brazing)
  • Non-Traditional Manufacturing Processes

การติดต่อ

โทรศัพท์: 032-618500 ต่อ 4730 

Email: phoometh.ie@gmail.com