นายประสาน แสงเขียว

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

การศึกษา

  • อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  • วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ความสนใจ/ความเชี่ยวชาญ

  • CNC
  • CAD/CAM
  • Manufacturing Process
  • ปฏิบัติการแม่พิมพ์โลหะ

การติดต่อ

โทรศัพท์: 032-618500 ต่อ 4730 

Email: Prasan.san@rmutr.ac.th / Prasan.san@hotmail.com