นายทวี หมัดส๊ะ

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

การศึกษา

  • บธ.บ.การจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  • วศ.ม.วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ความสนใจ/ความเชี่ยวชาญ

  • เครื่องจักรกลพื้นฐาน และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (CNC)
  • การเขียนแบบ Auto CAD
  • การเชื่อมเสียดทาน

การติดต่อ

โทรศัพท์: 032-618500 ต่อ 4730 

Email: tavee.mad@rmutr.com / tavee_rmut_r@hotmail.com