นายจิรายุ ครือเครือ

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชา

การศึกษา

  • อส.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • วศ.ม.วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การติดต่อ

โทรศัพท์: 032-618500 ต่อ 4730 

Email: jirayu.khu@rmutr.ac.th/hang_xl@hotmail.co.th