นางอรจิตร แจ่มแสง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

การศึกษา

  • วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  • วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ความสนใจ/ความเชี่ยวชาญ

  • Applied statistics and Quality control
  • Operations Research
  • Work study and Ergonomic

การติดต่อ

โทรศัพท์: 032-618500 ต่อ 4730 

Email: orajit.pra@rmutr.ac.th / nid_orajit@hotmail.com