นางสาวปิยะวรรณ สูนาสวน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

การศึกษา

  • วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วศ.ม.วิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสนใจ/ความเชี่ยวชาญ

  • การบริหารงานอุตสาหกรรม
  • การควบคุมคุณภาพ
  • วิศวกรรมความปลอดภัย

การติดต่อ

โทรศัพท์: 032-618500 ต่อ 4730 

Email: