ดร.อุไรวรรณ พงสา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

การศึกษา

  • วศ.บ.วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • วศ.ด.วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจ/ความเชี่ยวชาญ

  • Polymer Engineering
  • Composite materials
  • Material Science
  • Nanotechnology

การติดต่อ

โทรศัพท์: 032-618500 ต่อ 4730 

Email: uraiwan.pon@rmutr.ac.th / ur_pongsa@hotmail.com