ดร.ภาสุรีย์ ล้ำสกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

การศึกษา

  • วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Master of Engineering (M. Eng) Industrial and Manufacturing Engineering. Asian Institute of technology
  • Doctor of Philosophy (PhD) in Mechanical and Manufacturing Engineering. Loughborough University

ความสนใจ/ความเชี่ยวชาญ

  • การออกแบบผลิตภัณฑ์และสายการผลิตอย่างยั่งยืน (Sustainable Design of Product and Production System)
  • วิศวกรรมร่วมขนาน (Concurrent Engineering / Integrated Design)

การติดต่อ

โทรศัพท์: 032-618500 ต่อ 4730 

Email: