นายปริญญา กวีกิจบัณฑิต

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

การศึกษา

  • วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสนใจ/ความเชี่ยวชาญ

  • Machine Scheduling
  • Optimization
  • Operation Research
  • Production Planning and Control

การติดต่อ

โทรศัพท์: 032-618500 ต่อ 4730 

Email: parinya.kaw@rmutr.ac.th / parinya.kawiet@hotmail.com